VISI Machining 5 Axis ImageVISI Machining 5-Axis ImageVISI Machining 5-Axis Image

VISI Machining 5 Axis

5osé frézování bylo tradičně považováno za technologii nejvíce vyžadovanou v leteckém a automobilovém průmyslu. 5osé frézování nabízí mnoho výhod, které se v poslední době využívají též u výrobců forem a lisovacích, střižných nástrojů. VISI Obrábění poskytuje technologům vysoce produktivní řešení pro výpočet obrábění s vysoce účinnou řeznou dráhou s vysokou kolizní kontrolou u nejsložitějších 3D modelů.

Bohatý rozsah CAD rozhraní pro výkonné modelování

VISI může pracovat přímo se soubory a daty z Parasolid, IGES, CATIA V4 & V5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah překladačů umožňuje uživateli pracovat přímo s daty téměř všech CAD systémů. Schopnost systému přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému.

Obrábění hlubokých dutin a jádra

Mnoho složitých vstřikovacích forem obsahuje oblasti s hlubokými dutinami a malými zaobleními, které se musí obrábět frézou o malém průměru. Obecně se taková situace řeší aplikací nástavce anebo dlouhou frézou, což zvyšuje nebezpečí vychýlení a snižuje kvalitu povrchu. Pokud umožníme frézce obrábět s proměnným úhlem naklonění, držák nástroje se může spustit níže a systém jej bude odklánět od obrobku. Hlavní výhodou této strategie je, že dovoluje používat kratší nástroje, což zvyšuje jejich pevnost, omezuje chvění a odchylky. Výsledkem je konstantní tříska, větší řezné rychlosti, delší životnost nástroje, lepší kvalita obráběné plochy. Na mělčích oblastech ploch lze používat válcové zaoblené frézy s malým úhlem odklonění. Hlavní výhodou takového obrábění je nižší počet řezných drah, což vede ke kratší době obrábění a k lepší kvalitě obráběné plochy.

Převod 3D do 5 os

Všechny 3D řezné dráhy lze převádět na 5osé operace, které podstatně zvýší počet strategií, které jsou použitelné pro jakýkoliv scénář obrábění. Pomocí tohoto postupu aplikuje technologii vysokorychlostního obrábění na 5osé řezné dráhy dráhy. Převod 3D do 5 os poskytuje inteligentní detekci možných kolizí a automaticky odklání frézu od obrobku, je-li to nutné. Tento typ poloautomatické řezné dráhy dramaticky zrychlí programování a čas potřebný k učení.

Obrábění turbínových/lopatkových kol

Obrábění turbínových/lopatkových kol se všeobecně provádí ve 4 souvisle řízených osách. Tato kola se často hrubují různými metodami, včetně zapichovacího hrubování. Rotační frézování se však používá nejčastěji. Toto frézování dovoluje odebírat největší objemy třísek za minutu, pravidelná zátěž nástroje má za výsledek hladké obrábění, vyváženou zátěž vřetena a konstantní pohyb ve všech 5 osách, přitom se redukuje střídavé namáhání upevňovacích systémů obrobku. Dokončování je nejdůležitější součástí procesu a je vyžadována kontinuální spirální dráha nástroje podél obrobku k dosažení potřebné povrchové úpravy těchto složitých komponent. Cílem by mělo být zajistit pravidelnou a rovnoměrnou vrstvu zbytkového materiálu, které v případě potřeby dosahuje uživatel řadou polodokončovacích obrábění. Zvláštní péči je potřeba věnovat výběru nástroje, použitím větší frézy, která má být použita při vyrovnání umožňuje větší kontakt s obrobkem, což vytváří menší hrbolky a lepší povrchovou úpravu.

Obrábění oběžných kol

VISI poskytuje uživateli všechny potřebné nástroje pro 5osé obrábění oběžných kol s lopatkami. Vysoké požadavky na kvalitu povrchu, omezený prostor a úhlový pohyb rotační osy způsobují, že obrábění oběžných kol je jedním s nejsložitějších úkolů 5osého obrábění. VISI vytváří každou řeznou dráhu s rovnoměrným rozdělením souřadnic. Tím, že po výpočtu řezné dráhy odešle uživatel do řídicího systému CNC  program popisující hladkou a účinnou řeznou dráhu, omezí nežádoucí vibrace nástroje a zmenšuje nárazy na tenké hřebeny geometrie. Kvalita povrchu je kritickým parametrem pro oběžná kola a vznik stop po obrábění lze omezit hladkým osovým pohybem.

Polohové obrábění

Polohové (3+2) obrábění umožňuje aplikovat jak 2D, tak 3D dráhy nástroje, aby byly použity ve fixním úhlu. Tradiční výhodou je snížení počtu upnutí a nastavování obrobku. Schopnost automaticky orientovat vřeteno do správné polohy podstatně zkracuje čas obrábění a snižuje počet potřebných upínacích úkonů. Tak jako u 5osého plynulého obrábění, polohové obrábění umožňuje obrábět zápichy a použít kratší nástroje na obrábění pro získání vysoké kvality povrchu.

Ohraňování

5osé ohraňování je běžně užívaná metoda obrábění, zejména v automobilovém průmyslu a v průmyslu vakuového tváření pro frézování drážek anebo ohraňování okrajů dílů. U této strategie se poloha nástroje definuje kolmo ke stěně tak, že sleduje řídicí křivku. Pro další řízení lze aplikovat synchronizační křivky, které definují pohyb frézy ve vybraných lokalitách obrobku. U této strategie dochází k extrémním změnám směru pohybu frézy, takže kontrola kolize a kinematická simulace obrábění jsou neocenitelným nástrojem.

Kontrola kolizí

Nejmenší pohyb frézy může vyvolat velké pohyby 5osého stroje ve všech osách, protože každý pohyb je amplifikován skrze nástroj, držák a vřeteno. V případě kolize  poskytuje VISI několik metod pro jejich zamezení pomocí plynulých pohybů os. Strategie kontroly kolizí poskytuje odjezd frézy podél své osy, odklonění frézy proti kolizi držáku a odjezd od obrobku v zadaném směru. Uživatel může dále omezit otáčení rotační osy v daných mezích, aby se vyloučilo přejíždění přes vřeteno. Kromě automatického zamezení kolizí může být rotační osa omezena k uživatelsky definovaným limitům osy, které brání v průběhu zdvihu vřetena.

Konfigurovatelné postprocesory

VISI má rozsáhlou knihovnu postprocesorů, aby vyhovovala většině obráběcích strojů. Navíc jsou všechny postprocesory plně konfigurovatelné, aby vyhověly konkrétním požadavkům. Kombinované cykly pro vrtání a zahlubování, podprogramy a nástrojové korekce se mohou uplatňovat u 3+2 nebo 5osého obrábění. Zakázkové postprocesory mohou být také napsány pro komplexní jednorázové obráběcí stroje. Systém automaticky generuje export o vypočítaném obrábění, který obsahuje informaci o nulovém bodu, o použitých nástrojích, řezných podmínkách, časech jednotlivých operací atd. Obsah a formu reportu lze upravovat tak, aby vyhověl každému zákazníkovi, ať ve formátu HTML, nebo XLS.

Kinematická simulace

Ověřování dráhy nástroje lze provádět za použití reálných rozměrů stroje a limitů s kinematickou simulací. Při kinematické simulaci lze kontrolovat frézu, držáky, nástavce, upínky a další části. Jakákoliv kolize se svěrákem, nástrojem nebo jinou částí stroje na dráze nástroje je graficky znázorněna. VISI má knihovnu 3-, 4- a 5osých strojů. Inženýři VISI pomáhají s konstruováním stojů na míru.