Progressive Die DesignProgressive DiePress Tools

VISI Progress

VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Specifické funkce poskytují pro daný obor produktivnější a účinnější zkušenosti konstruování. Pomáhá konstruktérovi s inteligentním řešením, které snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb a vysoce zvyšuje produktivitu výroby.

Bohatý rozsah CAD rozhraní.

VISI může pracovat přímo se soubory a daty z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah překladačů umožňuje uživateli pracovat přímo s daty téměř všech CAD systémů. Schopnost systému přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému.

Opravdové hybridní modelování.

VISI poskytuje uživateli dynamickou strukturu, z které je možné pracovat buď s tělesy, plochami, hranovými prvky, ale také s kombinacemi všech tří bez jakýchkoliv omezení. Objemové modelování se stalo základním kamenem konstruování, ale často bývá omezeno na prizmatickou anebo základní geometrii. Příkazy objemového modelování zahrnují logické operace, jako jsou sjednocení, odečítání, tažení, rotace, dutiny, průniky a skořepiny. Technologie plošného modelování poskytuje odlišnou sadu nástrojů pro vytváření organičtější a netradiční geometrie. Funkce plošného modelování obsahují vytváření pravidelných ploch, ploch z řezů, tažených ploch, n-stranných záplat, prokládaných, tangentových, úkosových, rotačních a trubicových ploch. Tyto příkazy modelování společně s vyspělým editováním ploch usnadňují opravovat chyby v importované geometrii anebo vytvářet nejsložitější konstrukce 3D objektů.

Výkonné nástroje rozvinování.

VISI Progress umí rozvinout jak plošné tak objemové modely pomocí výkonných algoritmů. Rozvinování do roviny vychází z modelu neutrálních vláken, který se definuje buď stálým poměrem tloušťky anebo poměrným dílem daným nejčastěji algoritmem Romanovského. Rozvinování po krocích umožňuje konstruktérovi plánovat jednotlivé formovací etapy nástroje tím, že dynamicky mění úhly ohybů na dílu. Na díly lze ukládat parametrické tvary, jako jsou prolisy a prostřihy, které lze aktivovat anebo deaktivovat, dle požadavků dané etapy formování. Flexibilní editování umožňuje přidávat formovací kroky a systém dává uživateli kompletní svobodu pro rozvinovací  experimenty.

Návrh střižného pole.

Vycházeje z dílu rozvinutého do roviny lze rychle sestavit střižné pole ve 3D zobrazení. Možnost řazení rozvinů, jejich otáčení a optimalizace polohy napomáhá vytvořit účinnější střižný pás. Návrh střižníků a jejich rozložení v pásu je velice účinné při možnosti využití automatického 2D rozkladu pásu, včetně ohybových linií. Řada automatických a poloautomatických nástrojů pomáhá při vytváření prostřihovacích střižníků, jednou vytvořené mohou být dynamicky přemístěny do různých fází v pásu pomocí funkce drag & drop. Do střižného pásu se snadno vkládají 3D díly v krocích podle postupného ohýbání. Počet kroků v pásu lze dynamicky měnit. Uživatel má kdykoliv možnost přístupu ke všem parametrům pásu a může provádět principiální změny, kdykoli to potřebuje. 3D střižný pás lze dynamicky simulovat v jakémkoliv místě, aby mohla být zkontrolována výkonnost návrhu.

Výpočet odpadu materiálu a střižných sil.

Systém automaticky vypočítá ekonomii rozvržení střižného pásu (odpad materiálu). Porovnáním plochy čistého plechu a použitého materiálu. Systém poskytuje informace o kritických silách rozhodujících pro konstrukci střižného nástroje, jako jsou střižná síla, ohybová síla a těžiště sil na střižném pásu. Tyto síly se vypočítávají ze 3D modelů a jejich materiálových vlastností. Tyto síly lze počítat globálně pro kompletní nástroje, anebo lokálně pro zadaný krok.

Sestava nástroje.

Softwarová funkce Sestava nástroje umožňuje konstruktérovi rychle sestavit objemovou sestavu celého střižného nástroje, tj. desky nástroje společně se sloupky a pouzdry. Konstruktér má stále přístup k parametrům každé individuální desky, což umožňuje provádět změny rychle a účině. Sestava nástroje typicky zahrnuje všechna kritická data potřebná pro správnou činnost nástroje, jako jsou zdvih lisu, zdvih pásu, výška střižníků a informace o zdvihu celého nástroje. Každou vytvořenou sestavu nástroje lze uložit jako nástrojový vzor anebo lze vzor vybrat ze seznamu běžných standardů. Vytvořené vzory lze aplikovat na jiné střižné pásy, systém automaticky přizpůsobí velikost vzoru na velikost nového pásu. Informace o seznamu součástí jsou zachyceny v sestavě nástroje pro následné procesy.

Knihovny parametrických komponent.

VISI Progress podporuje knihovny standardních součástí všech předních dodavatelů  jako jsou Misumi, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, Pedrotti Special Spring, Superior, Tipco, Uni a Victoria. Vlastní knihovna parametrických komponent umožňuje rychlé a přesné umístění každé standardní součásti, a zajišťuje, že změny mohou být provedeny v kterékoli fázi projektu. Každý komponent má úplný seznam editovatelných parametrů, které umožní základní úpravy, aby vyhovoval individuálním nástrojovým požadavkům; to zahrnuje vytvoření vzdáleností děr pro každý komponent. Všechny komponenty přichází s atributy výrobních dat a kompletním seznamem částí.

Správa nestandardních střižníků.

Plně automatizovaný k vytváření nestandardních střižníků pro prostřihovací a formovací (ohybníky) operace usnadňuje a zefektivňuje návrh. Automatické vytahování střižníků zajišťuje správné navržení vůlí v jednotlivých deskách celé sestavy. Hodnoty vůlí v každé desce nástroje lze efektivně upravovat pomocí vzorů na každý střižník, kdykoliv. Parametricky jsou definovány též patky, pomocné zámky a držáky střižníků. To vše významně urychluje konstrukci a obrábění nestandardních střižníků.

Detailování nástroje.

Z objemové sestavy nástroje lze přímo generovat celou sadu 2D detailovaných výkresů. Zahrnuje plně editovatelné 2D a isometrické řezy, automatické kótování desek, typy děr a souřadnicových tabulek. Z kteréhokoliv komponentu sestavy lze vytvářet individuální detailní výkres a lze jej zobrazit jako kombinaci 3D zobrazení a 2D výkresu. Každá katalogová normálie má správnou detailní reprezentaci v řezu. Změna v objemovém modelu vyvolá změnu výkresu společně se všemi plně asociativními kótami. Nástroje správce sestavy umožňují tvorbu kusovníku a odkazové kroužky ve výkresu sestavy.

Moduly výroby.

Díky integrované povaze programů VISI, lze provádět obrábění jednotlivých desek pomocí funkce automatického rozpoznávání. Systém automaticky rozpozná technologické vlastnosti děr v deskách střižného nástroje a přiřadí jim správně odpovídající vrtací cykly a 2D frézovací operace. Pro složitější tvary lze ve VISI Obrábění volit jak konvenční, tak 5 osé obrábění. Složité tvary otvorů pro střižníky a samotné střižníky se snadno obrábí v programu pro drátové řezání VISI PEPS. Tím, že udržujeme model ve stejném datovém i grafickém prostředí v celém procesu od konstrukce až do vytvoření NC programu, VISI nemá problémy s různorodostí dat a umožňuje vysoce hladký přechod mezi jednotlivými fázemi realizace střižného nástroje.